Drukuj Email

Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Teledetekcja hiperspektralna należy obecnie do najprężniej rozwijających się kierunków w teledetekcji. Jej główną cechą jest ogromna rozdzielczość spektralna (dziesiątki, czy nawet setki bardzo wąskich kanałów) oraz radiometryczna (dziesiątki tysięcy stopni pomiędzy czernią i bielą). Zapis interferującego promieniowania elektromagnetycznego z molekułami znajdującymi się wewnątrz i na powierzchni roślin sprawia, że możliwe jest rozróżnienie poszczególnych procesów fi zoologicznych (np. fotosyntezy, wymiany ciepła), substancji biochemicznych (np. chlorofili, karotenoidów, celulozy, nutrientów) oraz struktur komórkowych, np. woski. Wszystkie te elementy sprawiają, że ciągłe widmo elektromagnetyczne pozwala na identyfikację gatunków roślinnych przez sensory hiperspektralne.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Znaczenie rozdzielczości spektralnej zdjęć LANDSAT ETM+ w identyfikacji łąk o różnym uwilgotnieniu i użytkowaniu

Oceniono wpływ rozdzielczości spektralnej zdjęć Landsata ETM+ na możliwość identyfikacji łąk1 różniących się uwilgotnieniem i użytkowaniem. Materiał do badań pozyskano z dwóch (traktowanych łącznie) zdjęć, wykonanych na początku maja i w październiku.  Na podstawie analizy wizualnej ustalono, że spośród kanałów spektralnych najlepsze zobrazowanie tworzą kanały 3 i 4.

Więcej…
 
Drukuj Email

Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES) integrowanie danych obserwacji ziemi dla obszaru Polski

Program GMES podzielony jest na tematykę „Środowisko” i „Bezpieczeństwo”. Tematyka Środowisko obejmuje zadania monitorowania oceanów i atmosfery oraz monitorowanie powierzchni Ziemi w tym prognozowanie plonów, rozwój roślinności, udostępnienie systemu wczesnego ostrzegania, zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w celu odpowiedniego zarządzania. Tematyka „Bezpieczeństwo” obejmuje zarządzanie obszarami w razie zagrożeń naturalnych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w razie zagrożeń naturalnych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Porównanie możliwości identyfikacji upraw rolniczych na podstawie serii obrazów radarowych ENVISAT/ASAR/IMG i APG oraz wielospektralnych obrazów SPOT XS/XI

Obrazy radarowe stanowią już ważną część metod fotogrametrii i teledetekcji służących potrzebom geodezji i kartografii, w tym kartowaniu upraw rolniczych. W referacie zaprezentowane zostaną wyniki projektu ENVISAT – AO 783 finansowanego również przez KBN w  formie grantu indywidualnego (5T12E 038 22), dotyczącego możliwości wykorzystania obrazów mikrofalowych ASAR jako alternatywy dla zobrazowań optycznych wielospektralnych w identyfikacji i kartowaniu wybranych upraw rolniczych. Praca wpisuje się w nurt badań poświeconych zastosowaniom teledetekcji pasywnej i aktywnej w realizacji procedur kontrolnych i monitoringowych przestrzeni rolniczej w ramach IACS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Badania transformacji środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego w oparciu o materiały kartograficzne i teledetekcyjne

Wielkopolski Park Narodowy jako obszar szczególnej ochrony zasobów przyrody, podlega od czasu utworzenia go w 1957 roku ciągłym przemianom. Charakter tych przemian wynika ze specyficznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz struktury użytkowania ziemi. Położenie Parku w pobliżu aglomeracji Poznania oraz otoczenie ośrodkami miejskimi Lubonia, Puszczykowa, Mosiny i Stęszewa warunkuje obecność istotnej presji antropogenicznej zarówno o charakterze penetracji rekreacyjno-turystycznej, jak i wynikającej  z działalności gospodarczej. Ponadto znaczący wpływ na funkcjonowanie parku ma bezpośrednie sąsiedztwo obszarów intensywnego, jak i rozproszonego osadnictwa.  Z drugiej strony specyficzna struktura użytkowania ziemi w Wielkopolskim Parku Narodowym, a w szczególności znaczny odsetek gruntów ornych w jego granicach, stanowi o istnieniu jeszcze jednego źródła oddziaływania człowieka na Park – rolnictwa.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 16

OnGeo