Drukuj Email

Technologia sporządzania codziennych ocen zagrożenia pożarowego z wykorzystaniem satelitarnej teledetekcji w regionie Krasnojarskim

Intensyfikacja wykorzystania  zasobów drzewnych syberyjskich lasów wymusza podniesienie poziomu ich ochrony, w tym również zapobieganie pożarom lasu. O wielkiej roli pożarów, jako czynnika stresowego na obszarach leśnych Rosji, świadczy areał lasów dotkniętych tymi kataklizmami – corocznie jest to około 6% podczas gdy w Europie Zachodniej obszar ten nie przekracza setnych części procenta, a w Kanadzie tylko 1-3 %.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Stulecie pomiarów zmian położenia klifu lodowca Hansa (S-Spitsbergen)

W pracy przedstawiono rys historyczny pomiarów rejestrujących zmiany położenia klifu Lodowca Hansa od początku XX wieku, (tj. od lat, kiedy jak powszechnie sie uważa, sporządzano dla tych obszarów już kartometryczne mapy) do roku 2007 włącznie. Przedstawiono stosowane na przestrzeni tego okresu metody pozyskiwania danych (mapy morskie, fotogrametria lotnicza i naziemna, teledetekcja), stosowane metody ich opracowania (analogowe i analityczne, punktowe i ciągłe) oraz wyniki ilustrujące zmiany geometrii klifu lodowca (graficzne i analityczne).

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badan zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego

W artykule przedstawiono technologie wykonania aerotriangulacji na bazie archiwalnych zdjęć lotniczych z lat 1951, 1964, 1975 i 1984, wykonanych w różnych skalach dla terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Zdjęcia, w postaci diapozytywów, pozyskano z zasobów Zarządu Geografii Wojskowej w Warszawie. Jakość zdjęć w poszczególnych rocznikach była bardzo zróżnicowana. W celu podniesienia jakości opracowań fotogrametrycznych oraz możliwości fotointerpretacyjnych zastosowano metody przetwarzania obrazów cyfrowych. W pierwszym etapie przetwarzania zdjęć wykonano orientacje wewnętrzną i wzajemna zdjęć dla wszystkich bloków.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystanie wybranych technik teledetekcyjnych w zadaniach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w terenach wiejskich

W pracy przedstawiono dwie naziemne metody teledetekcyjne: sondaż spektrometrem korelacyjnym oraz sondaż akustyczny. Omówiono ich założenia metodologiczne. Wskazano również możliwości wykorzystania tych technik w zadaniach wspomagających monitoring jakości powietrza w obszarach wiejskich. Wykorzystano w tym celu ponad 20-letnie doświadczenia we wdrażaniu wspomnianych metod przez krakowski i katowicki oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz dane sondażowe ze stacji badawczej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Monitorowanie wzrostu i plonowania zbóż metodami teledetekcji 

Na podstawie zdjęć satelitarnych, wykonanych w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, określono wskaźniki roślinne, które charakteryzują energię odbitą i emitowaną z powierzchni czynnej. Wielkość tej energii jest związana z biofizycznymi parametrami roślin, takimi jak: powierzchnia projekcyjna liści (LAI), temperatura roślin (Ts), pochłonięte promieniowanie fotosyntetycznie czynne (APAR). Wskaźniki roślinne otrzymane na podstawie danych satelitarnych wykorzystano do szacowania uwilgotnienia obszarów rolnych i prognozowania plonów. W artykule przedstawiono metodę monitorowania wzrostu i plonowania zbóż z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych AVHRR/NOAA i ENVISAT/MERIS.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 16

OnGeo