Drukuj Email

Problematyka monitoringu przekształceń powierzchni ziemi miasta Zabrza

W okresie wzmożonych poszukiwań wiarygodnych informacji o poszczególnych elementach środowiska przyrodniczego bardzo istotną rolę odgrywa monitoring teledetekcyjny. Zgodnie z art. 25.1 ustawy Prawo ochrony środowiska źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Państwowy monitoring środowiska obejmuje m.in. uzyskiwanie danych na podstawie badań i pomiarów (teledetekcja, badania naziemne) w zakresie jakości gleb i gruntów. Monitoring powierzchni ziemi stanowi od 1991 r. główny człon Państwowego Monitoringu Środowiska. Program monitoringu realizowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 27, poz. 335). Przepisy te stanowią, że państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów ocen i prognoz stanu środowiska.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Pozyskiwanie numerycznego modelu powierzchni topograficznej (NMPT) w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z lotniczego skanera laserowego

Lotniczy skaning laserowy (LiDARLight Detection and Ranging) jest nową, dynamicznie rozwijając się metodą pozyskiwania informacji o powierzchni terenu.  Pomiar laserowy dostarcza informacji w postaci trójwymiarowej  „chmury punktów” nieregularnie próbkowanych, zarówno o powierzchni topograficznej jak również o innych strukturach badanego terenu (budynki, roślinność itp.). W wielu opracowaniach obszarem zainteresowania jest głównie powierzchnia topograficzna. Proces eliminacji punktów pokrycia terenu, zwany także filtracją stanowi jeden z głównych problemów przy przetwarzaniu danych laserowych.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystanie teledetekcji hiperspektralnej w analizie roślinności zanieczyszczonej metalami ciężkimi

Współczesne badania środowiska wymagają zaangażowania metod czerpiących z wielu dyscyplin naukowych. Pozwala to na szczegółowe rozpoznanie badanych zjawisk oraz integrację uzyskanych danych i syntetyzowanie wniosków. Względy utylitarne, w tym wymagana wysoka operacyjność wyników wielowątkowej analizy stanu środowiska, sprawiają, że funkcję spinającą w tym względzie może spełniać teledetekcja hiperspektralna. Analiza widma elektromagnetycznego w kilkuset wąskich (1-2 nm) zakresach promieniowania dostarcza szczegółowych informacji o badanym obiekcie. Wiąże bowiem strukturę widma elektromagnetycznego z specyfi cznymi cechami, takimi jak chociażby związki budujące badane obiekty i pokrywające ich powierzchnię oraz procesy chemiczne w nich zachodzące (np. w przypadku roślinności: fotosynteza, barwniki fotosyntetycznie czynne, struktury komórkowe roślin).

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Próba teledetekcyjnej oceny rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych miasta Zabrza

W miastach górniczo-przemysłowych aglomeracji górnośląskiej do których zalicza się Zabrze negatywnym zjawiskiem jest przyrost terenów zdewastowanych tj. takich, które wymagają rekultywacji i docelowego zagospodarowania. W miastach tych brak jest dokumentacji zarówno stanu zdewastowania powierzchni ziemi, dynamiki rozwoju negatywnych zjawisk, a także oceny rozmiarów restytucji gruntów przekształconych różnorodnymi przejawami antropopresji.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zastosowanie techniki GIS w ocenie zagrożeń naturalnych – dawnych i przyszłych

W pracy przedstawiono źródła danych przestrzennych przydatne w technice GIS do oceny zagrożeń naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania zasięgu powodzi. W sposób syntetyczny zaprezentowano metody analiz przestrzennych. Omówiono zawartości baz danych wchodzących w skład krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Technika GIS, wraz z modelami procesów ekstremalnych, stanowi przyszłościowe narzędzie do oceny zagrożeń naturalnych, wspomaga także przeciwdziałanie ich skutkom w zarządzaniu kryzysowym.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 16

OnGeo