Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Metody oceny odporności środowiska przyrodniczego na degradacje z wykorzystaniem technik GIS

Pojęcie odporności środowiska przyrodniczego na degradacje, czyli na pogarszanie jakości jego poszczególnych elementów lub cech oraz zachwianie równowagi, rozumiane jest jako zdolność do zachowania wewnętrznej równowagi mimo naruszenia jej przez czynniki o właściwościach antygonalnych zarówno pochodzenia naturalnego jak i sztucznego.

Więcej…
 
Drukuj Email

Niepewność danych przestrzennych w GIS

Złożoność świata rzeczywistego sprawia, że jego obraz reprezentowany w modelu pojęciowym w postaci danych przestrzennych – nie może być wykonany z dowolnie przyjętą dokładnością. Wiedzy odbiorcy towarzyszy bowiem poczucie niepewności, które może mieć charakter stochastyczny, bezpośrednio związany z dokładnością samego pomiaru opisywanego zjawiska lub epistemiczny, wynikający z niepełnej wiedzy odbiorcy informacji, a także ograniczonych możliwości dokonywania pomiarów z oczekiwaną dokładnością.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenu

W badaniach wykorzystane zostały wieloczasowe zdjęcia satelitarne z lat 1979, 2000 i 2007 dla obszaru Słowińskiego Parku Narodowego charakteryzującego się dużą  dynamiką zmian krajobrazu. Bazując na wynikach klasyfikacji nadzorowanej dla trzech roczników zdjęć satelitarnych obszaru Parku przeprowadzono badanie zmian pokrycia terenu i określono wielkość oraz kierunek przekształceń dla poszczególnych klas.

 

Więcej…
 
Drukuj Email
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Do dziś nierozwiązanym problemem jest takie zapisywanie danych opisowych na mapie rastrowej, aby uzyskać możliwość ich ponownego odczytania przez przeglądarkę. W wielu przypadkach, nowy produkt kartograficzny posiadający taką umiejętność, mógłby stanowić konkurencje dla tradycyjnych produktów kartograficznych SIP. Jednocześnie tego rodzaju program nie wymagałby od użytkowników specjalistycznej wiedzy z dziedziny kartografii i SIP. Jego wykorzystanie przy tworzeniu i odczytywaniu map turystycznych będzie możliwe nawet przez osoby posiadające wiedzę z dziedziny geografii na poziomie szkoły średniej.
Więcej…
 
Drukuj Email
Ocena możliwości wykorzystnia wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym
Rozpoznanie obrazowe jest to całokształt przedsięwzięć mających na celu pozyskanie i zarejestrowanie dużej ilości informacji o terenie w postaci zobrazowań, których jakość i trwałość umożliwia ich przetwarzanie, interpretację, dystrybucję oraz archiwizację. Zobrazowania wykorzystywane do celów rozpoznawczych są pozyskiwane w różnym zakresie spektrum elektromagnetycznego za pomocą sensorów umieszczonych na platformach, poruszających się w przestrzeni na zróżnicowanych wysokościach. Ich wspólnym mianownikiem jest wysoka aktualność. W przeciągu ostatnich kilku lat dostępność danych obrazowych, a szczególnie wysokorozdzielczych zobrazowań pozyskiwanych z pułapu satelitarnego, znacząco wzrosła.

Więcej…
 
Drukuj Email

Bo z góry widać więcje

Sposób, w jaki widzimy świat, zmienia się w zależności od perspektywy patrzenia. Na co dzień nasz wzrok napotyka na budynki, drzewa, innych ludzi, a jeśli otoczenie na to pozwoli – wybiega dalej, aż po horyzont. Rzeczywistość, którą znamy od lat, może nabrać zupełnie nowego wymiaru, jeśli spojrzymy na nią pod innym kątem. Dosłownie. Bo z góry widać więcej. Kiedy w 1783 r. powiódł się eksperyment i wypełniony gorącym powietrzem balon uniósł się w powietrze, szybko zaczęto wykorzystywać ten środek do wykonywania fotografii Ziemi, a duże zainteresowanie wykazali m. in. wojskowi. W 1903 r. samolot braci Wright jako pierwszy oderwał się od ziemi. Rozwój technik fotografowania i montaż kamer w samolotach stworzył możliwość dotarcia w niemal każde miejsce i robienie zdjęć z różnego pułapu. Kolejnym krokiem milowym było wystrzelenie w 1946 r. rakiety V-2 z poligonu doświadczalnego w USA.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Satelitarny monitoring uszkodze drzewostanów świerkowych

Po raz kolejny Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie jako pierwsza w Polsce sięga po najnowsze techniki informatyczne w celu optymalizacji prowadzenia gospodarki leśnej. Tym razem wykorzystano technologię teledetekcji satelitarnej do wykrycia i zinwentaryzowania drzewostanów świerkowych uszkodzonych przez kornika drukarza. Wykonane obliczenia przeprowadzone na łącznej powierzchni ponad 60 000 ha wykazały uszkodzenia drzewostanów na powierzchni prawie 300 ha, z czego 2/3 uszkodzeń leży poza gruntami zarządzanymi przez Lasy Państwowe.

Więcej…
 
Drukuj Email

Obrazy satelitarne jako dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym

Wraz z umieszczeniem na orbicie okołoziemskiej pierwszego satelity obrazującego (Landsat 1) w drugiej połowie XX wieku (1972 rok) nastała era teledetekcji satelitarnej, czyli pozyskiwania informacji o obiektach lub zjawiskach, znajdujących się na powierzchni Ziemi, bez konieczności bezpośredniego kontaktu między nimi a sensorem. Początkowo satelity wykorzystywane były do pozyskiwania i analizowania informacji jedynie o stanie środowiska w skali kraju lub regionu, głównie ze względu na stopień zaawansowania technologicznego ówczesnych skanerów.

Więcej…
 
Drukuj Email

Koncepcja i realizacja internetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne

W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie wzrosło znaczenie danych przestrzennych oraz ich publikacji w Internecie. Dzięki serwisom internetowym, w których kluczowych komponentem informacyjnym jest lokalizacja geograficzna, użytkownicy otrzymali możliwość  łatwej identyfikacji przestrzennej obiektów, faktów czy zdarzeń (Peterson, 2005). W coraz większym stopniu zaczęli z niej korzystać.

 

Więcej…
 
Drukuj Email
Dane przestrzenne w bazach relacyjnych

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pracy z tzw. mapami cyfrowymi (ang. Digital Maps). Pokazano podstawową funkcjonalność wybranych narzędzi dedykowanych do zarządzania danymi przestrzennymi. Pokazane rozwiązania korzystają z przestrzennych rozszerzeń bazy danych dostępnych w systemie komercyjnym Oracle oraz typu Open Source MySQL. Zasady gromadzenia w bazach relacyjnych danych przestrzennych oraz korzystania z nich pokazano w pierwszej części pracy „Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne”.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Stereometryczna weryfikacja DTM uzyskanego ze skaningu laserowego

Lotniczy skaning laserowy zyskuje coraz większe znaczenie jako metoda pozyskiwania informacji o powierzchni topograficznej oraz elementach pokrycia terenu. W ostatnich latach zostało opracowanych kilkanaście algorytmów do automatycznej filtracji danych laserowych. Niestety, istniejące metody posiadają jeszcze widoczne ograniczenia, związane z nieprawidłową eliminacją punktów w obszarach o skomplikowanym ukształtowaniu i użytkowaniu terenu i nadal niezbędny jest znaczący, interaktywny udział operatora

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>