Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Gospodarowanie odpadami - GIS w systemie wspomagania decyzji

Ciekawy artykuł przedstawiający temat w szerszym kontekście ochrony środowiska, ponadto znajdują się tu także odwołania do doświadczeń innych krajów, dane dotyczące ochrony środowiska, jakie powstają lub są do dyspozycji. Jako szczególnie przydatny przedstawiony jest tutaj System Informacji Przestrzennej obok innych systemów wchodzących w skład całościowego systemu wspomagania decyzji w ochronie środowiska.

 

Pobierz artykuł

 

 
Drukuj Email

Dane fotogrametryczne w planowaniu radiowym

Przy planowaniu radiowym sieci wykorzystywane są dane przestrzennych. Artykuł ten przedstawia jakiego rodzaju dane i ich parametry zostały wykorzystane do tego procesu. Stworzenie modelu propagacji fal radiowych wymaga przede wszystkim zidentyfikowania topologii obszaru (NMT, City Model) na którym planowana jest implementacja, ale także wykorzystuje dane dotyczące użytkowania terenu.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Lokalizacja farm wiatrowych

Jest to kolejny przykład wykorzystania GIS w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Analiza przestrzenna oparta jest na kilku kryteriach związanych z odległością, sąsiedztwem od poszczególnych obiektów w przestrzenni (wybrzeże, droga, zabudowa, obszary zalesione, etc.) Ponadto rozpatruje on także zagadnienie nieostrych granic i sposoby implementacji tego zjawiska.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Automatyzacja przetwarzania zdjęć lotniczych

Czasochłonne wykorzystanie zobrazowań satelitarnych i lotniczych w celu klasyfikacji obiektów rodzi często pytanie o możliwościach automatyzacji tego procesu. Obiektowo zorientowana analiza obrazu, wykorzystujące algorytmy segmentacji rastra pozwala na wykonanie takiej klasyfikacji. Artykuł prezentuje jakie materiały zostały w tym procesie wykorzystane, jaka strukturę klas wykorzystywano oraz jak wyglądał proces tworzenia algorytmu klasyfikacji obrazu.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym

Rolnictwo precyzyjne prezentuje w jaki sposób nowoczesne technologie nawigacji oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji o terenie mogą znaleźć zastosowanie w rolnictwie. W artykule znajdziemy zaprezentowane użycie nawigacji satelitarnej (DGPS) w automatycznym sterowaniu maszyn i mapowaniu oraz tworzenie bazy danych o terenie, plonach (m.in. za pomocą skanerów LIDAR) z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej.

 

Pobierz artykuł

 

 
Drukuj Email

GIS w statystyce publicznej

Artykuł opisuje funkcje GIS w procesie zbierania informacji statystycznej. W roku 2010 odbędzie się Powszechny Spis Rolny, a w 2011 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będą to pierwsze spisy, które zostaną przeprowadzone po przystąpieniu Polski do UE. Po raz pierwszy też wykorzystane zostaną Systemy Informacji Geograficznej. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów przedspisowych, jak i wykorzystania cyfrowych map w terenie.  Przewiduje się także wykorzystanie: ortofotomap pozyskanych ze zdjęć lotniczych i satelitarnych, warstw wektorowych z granicami jednostek podziału terytorialnego, granicami rejonów statystycznych i obwodów spisowych, adresowych warstw punktowych oraz pomiaru aktualnej pozycji rachmistrza w terenie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji

Archiwum jest zbiorem kilkadziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w ramach odbywjącego się w październiku 2008 r. w Międzyzdrojach XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb".

 

Pobierz artykuł

 

 
Drukuj Email

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo?

Artykuł jest odpowiedzią na postawioną tezę czy integracja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym w szczególności, mapy katastralnej, mapy zasadniczej i baz danych topograficznych oraz stworzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, a tym samym zapewnienie jednolitych, spójnych, wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych o charakterze urzędowym jest konieczne dla rozwiązania problematyki ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, polityki regionalnej, planowania i zarządzania przestrzenią jak również rozwoju gospodarki nieruchomościami, lokalizacji inwestycji, zarządzania krajowymi zasobami oraz efektywizacji rynku nieruchomościami. Wg autorów artykułu integracja powinna przyczynić się do ograniczenia lub likwidacji niespójności pomiędzy urzędowymi rejestrami, jak również zmniejszenia wydatkowania środków publicznych na ich budowę, aktualizację i prowadzenie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Numeryczny Model Terenu z WorldView-2 - ocena przydatności!

Artykuł jest ewaluacją przydatności zobrazowań pchodzących z satelity WorldView-2 do automatycznego generowania numerycznych modeli terenu. Z testów wynika, że tego typu opracowanie oferuje dokładność wysokościową na poziomie 30 centymetrów. NMT został wygenerowany dla obszaru 400 km kw. na podstawie stereopar o rozdzielczości 50 cm. Dokładność wynikowego opracowania została obliczona na podstawie 20 tys. punktów kontrolnych, dla których błąd wyznaczenia wysokości nie przekraczał 2 cm.

 

Pobierz artykul

 
Drukuj Email

Przetwarzanie obrazów radarowych techniką PSInSAR

W artykule opisano wdrażaną obecnie na świecie technikę przetwarzania obrazów radarowych: PSInSAR. Polega ona na wykorzystaniu dużej liczby zobrazowań typu SAR w celu detekcji powolnych przemieszczeń punktów PS. Punkty te to tzw. stabilne rozpraszacze, odpowiadające takim obiektom terenu jak budynki, mosty, wiadukty, wychodnie skał itp. Przetwarzanie długich serii obserwacyjnych umożliwiło eliminację niektórych ograniczeń klasycznej interferometrii radarowej InSAR.

Więcej…
 
Drukuj Email

Technologia GIS w planowaniu i realizacji zadań ochronnych w obszarach Natura 2000

Autor artykułu skupia się na analizie korzyści oraz ilustracji kluczowych zagadnień, w których technologia GIS okazuje się szczególnie pomocna w opracowaniu Planów i Programów Ochrony Obszarów Natura 2000 i realizacji działań na Obszarach. Poniższe rozważania są zarówno efektem wykonania przez autora opracowań kilku baz GIS obszarów Natura 2000 w pilotażowym projekcie (Opracowanie planów zarządzania dla wybranych obszarów zgłoszonych do Sieci Natura 2000) w roku 2004/2005 jak i wieloletnich doświadczeń w tworzeniu i wykorzystaniu systemów GIS w Lasach Państwowych.

 

Pobierz artykuł

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>