Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułami

W publikacji przedstawiono wyniki badan związanych z integracja danych spektralnych o niższej rozdzielczości przestrzennej z obrazami panchromatycznymi o wyższej rozdzielczości przestrzennej. Analizy przeprowadzono na danych Ikonos. Testowano piec metod integracji danych, każda w kilku wariantach. Celem badan był wybór optymalnej metody, zapewniający uzyskanie obrazu wzmocnionego przestrzennie przy jak najwierniejszym zachowaniu właściwości spektralnych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenu

Analizując wady i zalety danych pochodzących z różnych sensorów można stwierdzić, że dostarczane przez nie dane mogą okazać sie często niekompletne lub niewystarczające. Dla danych optycznych ograniczeniem może okazać sie rejestracja w trudnych warunkach atmosferycznych, dla danych radarowych niewystarczająca rozdzielczość lub występowanie szumów radarowych. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, szczególnie interesujące wydaje sie być łączenie obrazów pochodzących z różnych źródeł i ich wspólne wykorzystanie.

Więcej…
 
Drukuj Email

Obiektowa analiza obrazów

W ostatnich latach zespól czynników związany z zaawansowaniem metod geomatyki oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem na informację o środowisku przyczynił się do integracji technologii pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych o odmiennych charakterystykach, pochodzących z różnych źródeł. Powstały nowe metody dotyczące obiektowej analizy obrazów teledetekcyjnych, zmieniającej sposób podjęcia do przetwarzania obrazów oraz pozwalające na osiągnięcie nowych możliwości.

Więcej…
 
Drukuj Email

Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Teledetekcja hiperspektralna należy obecnie do najprężniej rozwijających się kierunków w teledetekcji. Jej główną cechą jest ogromna rozdzielczość spektralna (dziesiątki, czy nawet setki bardzo wąskich kanałów) oraz radiometryczna (dziesiątki tysięcy stopni pomiędzy czernią i bielą). Zapis interferującego promieniowania elektromagnetycznego z molekułami znajdującymi się wewnątrz i na powierzchni roślin sprawia, że możliwe jest rozróżnienie poszczególnych procesów fi zoologicznych (np. fotosyntezy, wymiany ciepła), substancji biochemicznych (np. chlorofili, karotenoidów, celulozy, nutrientów) oraz struktur komórkowych, np. woski. Wszystkie te elementy sprawiają, że ciągłe widmo elektromagnetyczne pozwala na identyfikację gatunków roślinnych przez sensory hiperspektralne.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Znaczenie rozdzielczości spektralnej zdjęć LANDSAT ETM+ w identyfikacji łąk o różnym uwilgotnieniu i użytkowaniu

Oceniono wpływ rozdzielczości spektralnej zdjęć Landsata ETM+ na możliwość identyfikacji łąk1 różniących się uwilgotnieniem i użytkowaniem. Materiał do badań pozyskano z dwóch (traktowanych łącznie) zdjęć, wykonanych na początku maja i w październiku.  Na podstawie analizy wizualnej ustalono, że spośród kanałów spektralnych najlepsze zobrazowanie tworzą kanały 3 i 4.

Więcej…
 
Drukuj Email

Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES) integrowanie danych obserwacji ziemi dla obszaru Polski

Program GMES podzielony jest na tematykę „Środowisko” i „Bezpieczeństwo”. Tematyka Środowisko obejmuje zadania monitorowania oceanów i atmosfery oraz monitorowanie powierzchni Ziemi w tym prognozowanie plonów, rozwój roślinności, udostępnienie systemu wczesnego ostrzegania, zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w celu odpowiedniego zarządzania. Tematyka „Bezpieczeństwo” obejmuje zarządzanie obszarami w razie zagrożeń naturalnych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w razie zagrożeń naturalnych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Porównanie możliwości identyfikacji upraw rolniczych na podstawie serii obrazów radarowych ENVISAT/ASAR/IMG i APG oraz wielospektralnych obrazów SPOT XS/XI

Obrazy radarowe stanowią już ważną część metod fotogrametrii i teledetekcji służących potrzebom geodezji i kartografii, w tym kartowaniu upraw rolniczych. W referacie zaprezentowane zostaną wyniki projektu ENVISAT – AO 783 finansowanego również przez KBN w  formie grantu indywidualnego (5T12E 038 22), dotyczącego możliwości wykorzystania obrazów mikrofalowych ASAR jako alternatywy dla zobrazowań optycznych wielospektralnych w identyfikacji i kartowaniu wybranych upraw rolniczych. Praca wpisuje się w nurt badań poświeconych zastosowaniom teledetekcji pasywnej i aktywnej w realizacji procedur kontrolnych i monitoringowych przestrzeni rolniczej w ramach IACS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Badania transformacji środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego w oparciu o materiały kartograficzne i teledetekcyjne

Wielkopolski Park Narodowy jako obszar szczególnej ochrony zasobów przyrody, podlega od czasu utworzenia go w 1957 roku ciągłym przemianom. Charakter tych przemian wynika ze specyficznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz struktury użytkowania ziemi. Położenie Parku w pobliżu aglomeracji Poznania oraz otoczenie ośrodkami miejskimi Lubonia, Puszczykowa, Mosiny i Stęszewa warunkuje obecność istotnej presji antropogenicznej zarówno o charakterze penetracji rekreacyjno-turystycznej, jak i wynikającej  z działalności gospodarczej. Ponadto znaczący wpływ na funkcjonowanie parku ma bezpośrednie sąsiedztwo obszarów intensywnego, jak i rozproszonego osadnictwa.  Z drugiej strony specyficzna struktura użytkowania ziemi w Wielkopolskim Parku Narodowym, a w szczególności znaczny odsetek gruntów ornych w jego granicach, stanowi o istnieniu jeszcze jednego źródła oddziaływania człowieka na Park – rolnictwa.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Technologia sporządzania codziennych ocen zagrożenia pożarowego z wykorzystaniem satelitarnej teledetekcji w regionie Krasnojarskim

Intensyfikacja wykorzystania  zasobów drzewnych syberyjskich lasów wymusza podniesienie poziomu ich ochrony, w tym również zapobieganie pożarom lasu. O wielkiej roli pożarów, jako czynnika stresowego na obszarach leśnych Rosji, świadczy areał lasów dotkniętych tymi kataklizmami – corocznie jest to około 6% podczas gdy w Europie Zachodniej obszar ten nie przekracza setnych części procenta, a w Kanadzie tylko 1-3 %.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Stulecie pomiarów zmian położenia klifu lodowca Hansa (S-Spitsbergen)

W pracy przedstawiono rys historyczny pomiarów rejestrujących zmiany położenia klifu Lodowca Hansa od początku XX wieku, (tj. od lat, kiedy jak powszechnie sie uważa, sporządzano dla tych obszarów już kartometryczne mapy) do roku 2007 włącznie. Przedstawiono stosowane na przestrzeni tego okresu metody pozyskiwania danych (mapy morskie, fotogrametria lotnicza i naziemna, teledetekcja), stosowane metody ich opracowania (analogowe i analityczne, punktowe i ciągłe) oraz wyniki ilustrujące zmiany geometrii klifu lodowca (graficzne i analityczne).

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badan zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego

W artykule przedstawiono technologie wykonania aerotriangulacji na bazie archiwalnych zdjęć lotniczych z lat 1951, 1964, 1975 i 1984, wykonanych w różnych skalach dla terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Zdjęcia, w postaci diapozytywów, pozyskano z zasobów Zarządu Geografii Wojskowej w Warszawie. Jakość zdjęć w poszczególnych rocznikach była bardzo zróżnicowana. W celu podniesienia jakości opracowań fotogrametrycznych oraz możliwości fotointerpretacyjnych zastosowano metody przetwarzania obrazów cyfrowych. W pierwszym etapie przetwarzania zdjęć wykonano orientacje wewnętrzną i wzajemna zdjęć dla wszystkich bloków.

 

Pobierz artykuł

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>