Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Monitorowanie wzrostu i plonowania zbóż metodami teledetekcji 

Na podstawie zdjęć satelitarnych, wykonanych w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, określono wskaźniki roślinne, które charakteryzują energię odbitą i emitowaną z powierzchni czynnej. Wielkość tej energii jest związana z biofizycznymi parametrami roślin, takimi jak: powierzchnia projekcyjna liści (LAI), temperatura roślin (Ts), pochłonięte promieniowanie fotosyntetycznie czynne (APAR). Wskaźniki roślinne otrzymane na podstawie danych satelitarnych wykorzystano do szacowania uwilgotnienia obszarów rolnych i prognozowania plonów. W artykule przedstawiono metodę monitorowania wzrostu i plonowania zbóż z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych AVHRR/NOAA i ENVISAT/MERIS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Badanie pola wiatru dla obszarów morskich na podstawie danych teledetekcyjnych i modeli numerycznych

W pracy przedstawiono wyniki badań pola wiatru nad obszarem morskim o ograniczonej sieci pomiarów bezpośrednich. Prędkość, kierunek i pionowy profil wiatru są danymi wejściowymi modeli falowania wiatrowego powierzchni morza. Ich źródłem są pomiary wykonane za pomocą radarów meteorologicznych z kanałem dopplerowskim oraz systemów akustycznych. Prognozy pola wiatru przedstawiono w postaci horyzontalnych i pionowych przekrojów atmosfery uzyskanych na podstawie danych modelu UMPL oraz COAMPS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie

Południowy skłon Wyżyny Meghalaya (10 920 km2) jest obszarem o dużej częstotliwości występowania zdarzeń ekstremalnych i równocześnie długim okresie użytkowania zasobów naturalnych przez człowieka. Położona na południowym skłonie wyżyny zlewnia Umiew (493,7 km2), między Cherrapunji a Mawsynram, otrzymuje najwyższe opady w skali światowej sięgające średnio 11 000 mm, a maksymalnie nawet 24 000 mm w ciągu roku.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Geoinformatica Polonica

Zbiórk artykułów naukowych publikownych od 1999 r. przez Polską Akademię Umiejętności:

 
Drukuj Email

Teledetekcja satelitarna w monitorowaniu lasów tropikalnych

Wylesienia obszarów tropikalnych są wynikiem złożonych procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Jedną z głównych przyczyn są zjawiska demograficzne największe ubytki lasów tropikalnych są notowane w krajach o wysokim przyroście naturalnym i są między innymi skutkiem poszukiwania nowych terenówosadnictwa i produkcji rolnej.

Więcej…
 
Drukuj Email

GIS i teledetekcja w geologii

Najprostszym sposobem wykorzystywania GIS w geologii sa analizy zależności pomiędzy budową geologiczną i rzeźba, polegające m.in. na wyróżnianiu lineamentów (geologiczne struktury linijne np. uskoki, granice nasunięć). Lineamenty określa na podstawie analizy DEM, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej. Wyznaczenie lineamentów pozwala na uszczegółowienie wiadomości dotyczących geologii badanego obszaru (Graniczny, 2005; Chodyn, 2004). Ważnym założeniem w takich badaniach jest uzależnienie rzezby od budowy geologicznej (wyrażonej w postaci DEM), tym samym należy przyjąć, że elementy zaobserwowane na powierzchni, są skutkiem zmienności litologicznej lub tektonicznej.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Problematyka monitoringu przekształceń powierzchni ziemi miasta Zabrza

W okresie wzmożonych poszukiwań wiarygodnych informacji o poszczególnych elementach środowiska przyrodniczego bardzo istotną rolę odgrywa monitoring teledetekcyjny. Zgodnie z art. 25.1 ustawy Prawo ochrony środowiska źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Państwowy monitoring środowiska obejmuje m.in. uzyskiwanie danych na podstawie badań i pomiarów (teledetekcja, badania naziemne) w zakresie jakości gleb i gruntów. Monitoring powierzchni ziemi stanowi od 1991 r. główny człon Państwowego Monitoringu Środowiska. Program monitoringu realizowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 27, poz. 335). Przepisy te stanowią, że państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów ocen i prognoz stanu środowiska.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Pozyskiwanie numerycznego modelu powierzchni topograficznej (NMPT) w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z lotniczego skanera laserowego

Lotniczy skaning laserowy (LiDARLight Detection and Ranging) jest nową, dynamicznie rozwijając się metodą pozyskiwania informacji o powierzchni terenu.  Pomiar laserowy dostarcza informacji w postaci trójwymiarowej  „chmury punktów” nieregularnie próbkowanych, zarówno o powierzchni topograficznej jak również o innych strukturach badanego terenu (budynki, roślinność itp.). W wielu opracowaniach obszarem zainteresowania jest głównie powierzchnia topograficzna. Proces eliminacji punktów pokrycia terenu, zwany także filtracją stanowi jeden z głównych problemów przy przetwarzaniu danych laserowych.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystanie teledetekcji hiperspektralnej w analizie roślinności zanieczyszczonej metalami ciężkimi

Współczesne badania środowiska wymagają zaangażowania metod czerpiących z wielu dyscyplin naukowych. Pozwala to na szczegółowe rozpoznanie badanych zjawisk oraz integrację uzyskanych danych i syntetyzowanie wniosków. Względy utylitarne, w tym wymagana wysoka operacyjność wyników wielowątkowej analizy stanu środowiska, sprawiają, że funkcję spinającą w tym względzie może spełniać teledetekcja hiperspektralna. Analiza widma elektromagnetycznego w kilkuset wąskich (1-2 nm) zakresach promieniowania dostarcza szczegółowych informacji o badanym obiekcie. Wiąże bowiem strukturę widma elektromagnetycznego z specyfi cznymi cechami, takimi jak chociażby związki budujące badane obiekty i pokrywające ich powierzchnię oraz procesy chemiczne w nich zachodzące (np. w przypadku roślinności: fotosynteza, barwniki fotosyntetycznie czynne, struktury komórkowe roślin).

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Próba teledetekcyjnej oceny rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych miasta Zabrza

W miastach górniczo-przemysłowych aglomeracji górnośląskiej do których zalicza się Zabrze negatywnym zjawiskiem jest przyrost terenów zdewastowanych tj. takich, które wymagają rekultywacji i docelowego zagospodarowania. W miastach tych brak jest dokumentacji zarówno stanu zdewastowania powierzchni ziemi, dynamiki rozwoju negatywnych zjawisk, a także oceny rozmiarów restytucji gruntów przekształconych różnorodnymi przejawami antropopresji.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zasady implementacji metadanych w INSPIRE

Artykuł zawiera ogólna charakterystykę zasad wdrażania metadanych w INSPIRE. Problematyka implementacji metadanych w europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennej została przedstawiona w szerszym kontekście, a mianowicie na tle ogólnych założeń projektu INSPIRE oraz działań polskich zmierzających do utworzenia metadanych oraz usług katalogowych umożliwiających wyszukanie interesujących użytkownika zasobów danych przestrzennych. Pokrótce przedstawiono równie_ rozwiązania normatywne w zakresie tworzenia i udostępniania metadanych.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>