Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Trójwymiarowe modele miast – tworzenie i zastosowania

Coraz częściej wykorzystuje sie realistyczne wizualizacje miast obejmujące trzy wymiary w wielu aplikacjach z dziedziny m. in. planowania przestrzennego, telekomunikacji czy bezpieczeństwa publicznego. W niniejszym artykule autor przeanalizował ogólne trendy panujące na świecie dotyczące budowy modeli 3D. Przedstawił rodzaje danych, które mogą być wykorzystane do generowania trójwymiarowych modeli miast. Przeanalizował m.in.: zdjęcia lotnicze i satelitarne, bazę danych topograficznych (TBD), numeryczne modele terenu oraz dane pochodzące ze skaningu laserowego. Opisane zostały możliwości wykorzystania programów ArcGIS, Erdas Imagine/LPS, Cyber City Modeller i Terrain View do tworzenia i prezentowania modeli miast 3D. Zostały również zaprezentowane wyniki eksperymentu dotyczącego budowania  trójwymiarowego modelu miasta opartego na stereo-parach zdjęć satelitarnych z satelity IKONOS dla aglomeracji krakowskiej. Autor przedstawił praktyczne zastosowanie trójwymiarowych modeli miast w turystce i obronności.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Automatyczna detekcja i modelowanie budynków przy pomocy programu Terrascan

Skanowanie laserowe jest szybko rozwijającą sie techniką pomiaru terenu i obiektów terenowych. Dostarcza dane o dużej dokładności sytuacyjnej i wysokościowej i jest mniej uzależniona od warunków atmosferycznych niż klasyczne techniki fotogrametryczne. Możliwość automatyzacji procedur przetwarzania uzyskanych danych zaowocowała licznymi algorytmami, które znajdują swoje zastosowanie w oprogramowaniu komercyjnym. Liderem w tej dziedzinie jest fińska korporacja Terrasolid ze swoja nakładka Terrascan działająca w środowisku Microstation. Brak dokumentacji na temat zaimplementowanej w niej algorytmu detekcji i ekstrakcji budynków spowodował konieczność wyjątkowo szczegółowego przebadania wpływu poszczególnych parametrów na sposób ich działania. W tym celu wykonano automatyczna detekcje budynków dla trzech obszarów testowych, a następnie próbę zbudowania modeli 3D budynków i porównanie ich z modelami wykonanymi ręcznie.

  

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zastosowanie architektur i technologii hybrydowych w projektowaniu systemów GIS

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację powadzonych przez autorów badań dotyczących wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej we wspomaganiu zarządzania. W artykule autorzy przedstawili najważniejsze przesłanki dotyczące zaimplementowania najnowszych architektur systemowych i najnowszych technologii informatycznych w hybrydowych systemach GIS, tak aby mogły one być tym pełniej wykorzystane do wspomagania wielu dziedzin gospodarki. Celem artykułu było usystematyzowanie dostępnych informacji dotyczących systemów GIS, przedstawienie propozycji ich wykorzystania oraz wskazanie rozwiązań wspomagających ich budowę w postaci ontologii.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Probabilistyczne modele zjawisk przestrzennych w rolnictwie

Niepewność, zarówno stochastyczna jak i epistemiczna, obecna w modelach zjawisk czasoprzestrzennych w rolnictwie uzasadnia zastosowanie metod probabilistycznych predykcji, wyjaśnianiu i aproksymacji obiektów przestrzennych. Z metodologicznego, obliczeniowego i inferencyjnego punktu widzenia odpowiednią technologią modelowania są tu sieci bayesowskie traktowane jako systemy reprezentacji wiedzy. W takim ujęciu modelowanie sprowadza się do translacji wiedzy z języka naturalnego na formalny i wykonywalny język sieci bayerowskich. Logiczną spójność i efektywność takiego rozumienia procesu modelowania pokazano na przykładzie budowy modelu aproksymacji i predykcji plonu pszenicy.

  

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Cyfrowy model zlewni jako podstawa do planowania melioracji przeciwerozyjnych w zlewniach rolniczych

W pracy przedstawiono wyniki badań nad pozyskiwaniem danych przestrzennych, zastosowaniem analiz przestrzennych i modelowania przestrzennego dla celów precyzyjnego wyznaczania lokalizacji i zasięgów melioracji przeciwerozyjnych. W oparciu o dane analogowe utworzono Cyfrowy Model Zlewni, na którym przeprowadzono analizy przestrzenne: układu dróg rolniczych i użytków w rzeźbie terenu, pilności utwardzania dróg oraz jakościowych wskaźników erozji wodnej.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Ocena zagrożenia gleb erozja wodna w rejonie zbiornika dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania

W artykule przedstawiono rezultaty modelowania rozkładu przestrzennego nasilenia procesów erozji (i depozycji) materiału glebowego w obszarze północnej części bezpośredniej zlewni Zbiornika Dobczyckiego, otrzymane z wykorzystaniem modeli RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) i USPED (Unite Stream Power-based Erosion/Deposition). Szczególna uwagę poświecono ocenie wpływu, jaki na wynik modelowania wywiera rozdzielczość przestrzenna zastosowanego Numerycznego Modelu Rzeźby Terenu.

Więcej…
 
Drukuj Email

Analiza GIS osuwisk dla wybranego obszaru pogórza dynowskiego

Osuwiska nalezą do naturalnych zagrożeń geodynamicznych, powodujących zagrożenie środowiska naturalnego i przynoszące znaczne straty ekonomiczne w wielu regionach świata. W artykule przedstawiono zastosowanie teledetekcji, fotogrametrii i modeli cyfrowych terenu do badania osuwisk. Pogórze Dynowskie jest najsłabiej rozpoznane pod kątem występowania osuwisk w polskich Karpatach fliszowych. Problem ten był omawiany w nielicznych opracowaniach naukowych ( Wdowiarz, 1946; Pękala, 1965). Obszar badań jest położony w obrębie jednostki skolskiej.

Więcej…
 
Drukuj Email

Elementy projektowania zintegrowanego GIS dla potrzeb monitoringu środowiska

W monitoringu środowiska korzysta się z różnych źródeł danych takich jak mapy  topograficzne i tematyczne, pomiary terenowe dostarczające wskaźników zanieczyszczeń powietrza, gleb i wody oraz z fotogrametrii i teledetekcji dostarczających informacji za pośrednictwem kamer fotograficznych, skanerów i radiometrów. Integracja tych danych oraz cyfrowego modelu terenu z danymi GIS zależy w głównej mierze od wyposażenia, oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego, a także od zaplecza danej instytucji, która zajmuje się monitoringiem. Zależy także od tego jak projektuje się taki GIS dla potrzeb badania skażeń środowiska. Dlatego do zadań projektu badawczego KBN pt"  Monitoring środowiska z wykorzystaniem GIS" włączono również rozważania nad zagadnieniem projektowania zintegrowanego GIS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wybrane problemy modelowania przestrzennych interakcji zachowań konsumentów z wykorzystaniem GIS

Próby modelowania interakcji przestrzennych podejmowane są od bardzo dawna. Zapoczątkowane został w roku 1858 wraz ze sformułowanie przez Carey'a modelu grawitacyjnego. W zagadnieniach związanych z handlem detalicznym model ten zastosowano po raz pierwszy w roku 1929 do określenia zasięgu rynków. Większość wczesnych zastosowania modelu  dotyczyła modelowania przepływu między miastami, a za odpowiedniki masy ze wzoru Newtona służyła ilość mieszkańców

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystywanie GIS w Inteligentnych Systemach Transportowych

Szerokie zastosowanie technologii GIS w transporcie przyczynia się do optymalizacji kosztów i zwiększenia wydajności. GIS pozwala integrować dane pochodzące z różnych źródeł (oraz zapisywanie w różnych formatach), umożliwiając ich przejrzystą i czytelną prezentację na mapach oraz kładąc nacisk na lokalizację jako jeden z podstawowych elementów analizy.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Modelowanie procesów spełzywania gruntu w Karkonoszach

Wykorzystując techniki GIS, na podstawie numerycznego modelu terenu i opublikowanych w literaturze danych z pomiarów terenowych, oszacowano wielkość spełzywania gruntu w Karkonoszach. Mapa spełzywania, opracowana tą techniką wykazała dużą zgodność z rozmieszczeniem w Karkonoszach fosylnych (plejstoceńskich) form soliflukcyjnych (jęzory blokowe, lodowce skalne). W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania opracowanego modelu spełzywania dla potrzeb wyznaczania stref potencjalnej degradacji stoków oraz rekonstrukcji plejstoceńskiej rzeźby Karkonoszy.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>