Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GIS

W artykule przedstawiono metodykę przetwarzania i integracji danych pochodzących z różnych źródeł i okresów. W pierwszym etapie prac prowadzonych w ramach projektu KBN Nr N304 077 31/3060 „Modelowanie przestrzenne zmian wybranych elementów środowiska Słowińskiego Parku Narodowego” dokonano przetworzenia archiwalnych i aktualnych zdjęć lotniczych pochodzących z lat 1951÷2004. Materiały fotogrametryczne posłużyły do przygotowania Numerycznego Modelu Terenu (NMT), a następnie wygenerowania ortofotomap dla wszystkich roczników.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Ocena zasobów odnawialnych w oparciu o system informacji geograficznej (GIS)

Areał obszarów rolniczych i potencjał surowcowy w Polsce znacząco przyczynia się do możliwości wytwarzania energii odnawialnej z biomasy. Na potrzeby tradycyjnego rolnictwa rozwinięto wiele analitycznych narzędzi (modeli) pozwalających dokonywać przestrzenno-ilościowej analizy upraw rolniczych. Znaczna część z nich może być użyta do oszacowania możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w odpowiednio przygotowanych do tego gospodarstwach.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wpływ jakości danych na modelowanie stref zagrożenia powodziowego

Decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych z wykorzystaniem systemów GIS narzędzi można podzielić, zgodnie z ogólną teorią decyzji, na: decyzje podejmowane w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Jeśli znamy wszystkie następstwa naszej decyzji, to są to warunki pewności. O decyzji w warunkach ryzyka mówimy, jeśli znane są konsekwencje podjęcia danej decyzji oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli nie możemy określić prawdopodobieństw zdarzeń, to są to warunki niepewności.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email
Wykorzystanie wielowymiarowego modelu rozpływu fali powodziowej z zastosowaniem MES do oceny zagrożenia powodziowego
Artykuł prezentuje możliwości powiązania aplikacji modelowania przerwania wały powodziowego i systemów GIS. Wizualizacja rozwoju zagrożenia, zaprezentowana w artykule, uwidacznia zalety stosowania i wykonywania analiz w oparciu wielowymiarowe modele rozpływu. Autorzy dla celu artykułu zaadaptowali model fali płytkowodnej rozwiązywany z wykorzystaniem Elementów Skończonych. Wizualizacja i analizy prezentowane w artykule są prowadzone pod kątem możliwości wykorzystania ich dla celów zarządzania kryzysowego.
 
Pobierz artykuł
 
Drukuj Email

GIS i planowanie przestrzenne

Tekst zawiera ogólną koncepcję zakresu działalności Centrum Doskonałości Geoinformatyki i Planowania Przestrzennego (www.igpik.waw.pl), wspieranego finansowo przez Komisję Europejską. Misją Centrum jest doskonalenie procesu planowania przestrzennego poprzez efektywne wykorzystywanie technologii informacji przestrzennej (ang. GIT, geospatial information technology). Autor zarysowuje podstawowe obszary, w których technologia GIS może wpływać na procesy planowania przestrzennego i warsztat metodyczny planowania. Tekst powstał na podstawie wystąpienia na Konferencji „Informacja geoprzestrzenna – kluczowy zasób planowania przestrzennego”, zorganizowanej przez Centrum w styczniu 2003 roku w Warszawie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów

Artykuł przedstawia propozycję kompleksowej oceny obrazów syntetycznych otrzymywanych różnymi metodami na drodze integracji danych wielospektralnych i panchromatycznych. W pierwszej części dokonano przeglądu stosowanych dotychczas rozwiązań formalnych, graficznych i wizualnych. Zestawienie to uzupełniono o odpowiednie odwołania literaturowe, a formuły matematyczne zostały opracowane w ujednoliconej formie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Teledetekcja satelitarna źródłem informacji o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na Ziemi

Zbliża się pięćdziesiąta rocznica wprowadzenia na orbitę pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Od tego wydarzenia na orbitach wokółziemskich umieszczono wiele tysięcy różnych satelitów, z których tylko nieznaczna część była przeznaczona do obserwacji powierzchni naszego globu i zbierania danych o środowisku. Informacje pozyskane za pomocą tych satelitów okazały się jednak wielce przydatne nie tylko dla nauki, ale znalazły także praktyczne zastosowania. To skłoniło kraje dysponujące techniką kosmiczną do powołania wielu specjalnych programów w celu zdobywania informacji z kosmosu o obiektach, zjawiskach i procesach, jakie zachodzą na Ziemi. Wiele spośród tych informacji okazało się nie tylko niezmiernie interesujących, ale niemożliwych do pozyskania żadnymi innymi metodami.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zastosowanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych TERRA ASTER w badaniach termiki powierzchni Ziemi

W pracy przestawiono możliwości wykorzystania w badaniach klimatologicznych satelitarnych obrazów termalnych. Badania przestrzennego zróżnicowania warunków termicznych wykonano na przykładzie obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) położonego w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W pracy zwrócono uwagę na integrację teledetekcji satelitarnej z Geograficznymi Systemami Informacyjnymi (GIS), która dostarcza aktualnej i bardzo precyzyjnej informacji tematycznej pozyskiwanej zdalnymi metodami oraz stwarza możliwość przeprowadzania wielu analiz przestrzennych dzięki wykorzystaniu nowoczesnego specjalistycznego oprogramowania.

Więcej…
 
Drukuj Email

Zastosowanie teledetekcji i kartografii w badaniach obszarów wiejskich

W artykule przedstawiono wykorzystywanie informacji pozyskiwanych technikami bezkontaktowymi w kartowaniu użytkowaniu ziemi, rozpoznawaniu upraw odwzorowanych na zdjęciach satelitarnych, zastosowaniu teledetekcji satelitarnej do oceny stanu rozwoju roślin oraz prognozowania głównych upraw w Polsce. Zaprezentowano również zagadnienia związane z opracowaniem map obrazowych, zdobywaniem informacji przestrzennych o glebach i innych elementach środowiska przyrodniczego oraz ich przedstawieniem w układzie pól odniesień przestrzennych. Omówiono też sporządzanie podkładów sytuacyjnych stanowiących tło do prezentowania treści map tematycznych oraz form wizualizacji wyników badań kartograficznych wybranych elementów środowiska.

 

Pobierz artykuł 

 
Drukuj Email

Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na UJ

Od kilkudziesięciu już lat geografowie aktywnie współuczestniczy w rozwijaniu najpierw systemów informacji geograficznej (GIS), a obecnie teorii i technologii informacji geograficznej (Geographic Information Science and Technology, GI S&T). Historia rozwoju GI S&T to w znacznej części historia wpisana w ostatnie półwiecze geografii. Jednym z fundament ów rozwoju teorii i technologii informacji geograficznej były prace z zakresu tzw. geografii ilościowej, przeżywającej rozkwit w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a także zainteresowanie geografów analizami przestrzennymi, wynikające z formowania się nowego podejścia w badaniach przestrzennych w połowie XX wieku (np. Schaefer, 1953). Na tych polach szczególnie imponujący jest dorobek geografów anglosaskich (Coppock, Rhind, 1991), ale warto w tym kontekście wspomnieć także geografów szwedzkich, np. prace Torstena Hägerstranda nad dyfuzją przestrzenną i dorobek ośrodka geograficznego Uniwersytetu w Lund.

 

Pobierz artykuł

 

 
Drukuj Email

Wykorzystanie technik komputerowych dla oceny zagrożenia gleb przez erozję wodną

Obszary wiejskie w Polsce stanowią około 93 % powierzchni kraju i pełnią różnorakie funkcje. Preferowany przez politykę gospodarczą Polski w ostatnich 50 latach wyłącznie monofunkcyjny - rolniczy rozwój obszarów wiejskich, spowodował ich niedorozwój gospodarczy i społeczny. Popieranie i rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej było niewystarczające dla osiągnięcia przez ludność wiejską właściwego parytetu dochodowego. Niedorozwój obszarów uwidocznił się szczególnie po roku 1990 w chwili przejścia Polski od gospodarki planowej do gospodarki wolnorynkowej.

 

Pobierz artykuł

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>