Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Możliwości i ograniczenia pozyskiwania obrazów satelitarnych w postaci bloków

Przez 8 ostatnich lat funkcjonowania systemów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości można było zaobserwować duże zainteresowanie różnymi możliwościami wykorzystania zdjęć satelitarnych w wielu dziedzinach. Początkowo główne badania skupiały sie na wykorzystywaniu pojedynczych scen. Wysoko-rozdzielcze systemy satelitarne dzięki swoim możliwościom manewrowania pozwalają na pozyskiwanie nie tylko pojedynczych scen ale również dużych bloków zdjęć satelitarnych (długich pasów lub kilku zdjęć o wspólnym pokryciu). Jednocześnie ceny zdjęć satelitarnych z systemów wysoko-rozdzielczych zaczęły spadać, a dystrybutorzy posiadają coraz większe zbiory zdjęć archiwalnych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Automatyczna detekcja zmian urbanistycznych na zdjęciach lotniczych

Obrazy lotnicze lub satelitarne odgrywają coraz większą rolę podczas kontroli i aktualizacji baz danych miejskich systemów informacji. Podejmuje się próby wykorzystywania informacji bazodanowej jako inicjalnych danych uczących dla modułu rozpoznawania obiektów. Zestawienie rastrowego obrazu lotniczego z danymi wektorowymi pozwala zintegrować informację semantyczną dotyczącą określonych obiektów pokrycia terenu z odpowiednimi podobszarami obrazu rastrowego. Dzięki takiemu podejściu gromadzenie danych uczących jest w dużej mierze zautomatyzowane i tym samym znacznie przyspiesza stosowane procedury fotointerpretacyjne. Zaproponowana tu metodologia została zastosowana do analizy zmian zabudowy terenu.

Więcej…
 
Drukuj Email

Obrazy z komercyjnych satelitarnych systemów obserwacyjnych Ziemi i GIS w fotogrametrii cyfrowej

Artykuł zarysowuje bieżące i przyszłe programy teledetekcyjne, które wykorzystują różnego rodzaju sensory. Szczególną uwagę poświęcono kilku komercyjnym obserwacyjnym satelitom Ziemi, które zostaną wyniesione na orbity wokółbiegunowe w najbliższych dziewięciu latach (1997-2005). Będą to satelity i zarządzane przez amerykańskie instytucje prywatne i będące ich własnością wyposażone w cyfrowe elektrooptyczne skanery obrazujące o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej, dostarczające obrazów panchromatycznych z rozdzielczością terenową 1 lub 3 metrów a w zakresie wielospektralnym od 4-15 metrów.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Satelitarna interferometria radarowa (insar) wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem danych TerraSar-X

W artykule autorzy przedstawiono pierwsze spostrzeżenia na temat interferometrycznego przetwarzania danych TerraSAR-X, który jest pierwszym na świecie wysokorozdzielczym satelitą obrazującym w zakresie mikrofal. W opracowaniu zostały użyte dane SAR zarejestrowane w trybie StripMap o rozdzielczości przestrzennej ok. 3.3m. Dane te, obejmujące swym zasięgiem obszar LGOM posłużyły do wygenerowania interferogramu przedstawiającego deformacje terenu wywołane eksploatacją rud miedzi.

Więcej…
 
Drukuj Email

Określenie dynamiki zmian w puszczy  niepołomickiej na podstawie  analizy ortofotomapy  wygenerowanej z archiwalnych  zdjęć lotniczych

Głównym celem pracy było określenie przydatności panchromatycznych, archiwalnych zdjęć lotniczych w ocenie dynamiki oraz kierunku zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym kompleksów Puszczy Niepołomickiej na obszarze blisko 11 000 ha. Podstawowym materiałem badawczym były czarno-białe zdjęcia lotnicze wykonane w latach: 1949 (skala 1:15 000) oraz 1951 (skala 1:25 000) oraz czarno-białe ortofotografie lotnicze z 2004 roku (Phare 2001). Ortofotomapy z projektu Phare 1996÷97 wykorzystano w procesie orientacji bezwzględnej stereogramów z roku 1949 (94 GCP) oraz 1951 (106 GCP).

Więcej…
 
Drukuj Email

Modelowanie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem uogólnionej klasy obiektów

W przypadku SIP jednym z najbardziej istotnych oczekiwań docelowych użytkowników jest możliwie szybkie uzyskiwanie działającego prototypu dedykowanego  oprogramowania użytkowego, zapewniającego realizację, zazwyczaj długotrwałego, procesu ładowania bazy danych, który w większości przypadków obejmuje zarówno pozyskiwanie danych z istniejących już źródeł, np. cyfrowej mapy, jak i tworzenie całkowicie nowych danych, które dotychczas nie istniały w formie elektronicznej, takich jak np. opisowe dane dotyczące poszczególnych obiektów z założenia mających być przetwarzanymi w budowanym systemie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Ocena dokładności generowania NMP z wykorzystaniem CartoSat-1

Numeryczny Model Pokrycia (NMP) o zasięgu światowym, coraz częściej jest pozyskiwany z danych pochodzących z systemów satelitarnych. Do tych zadań wykorzystywane są systemy pracujące w zakresie optycznym jak i mikrofalowym (interferometrii radarowej InSAR). Ostatnio pojawiły się nowe rozwiązania obrazowania stereoskopowego w systemach satelitarnych takich jak: japoński PRISM czy indyjski CARTOSAT-1, charakteryzujące się między innymi dwiema sprzężonymi kamerami skierowanymi w przód i do tylu, z pikselem ok. 2.5 m.

Więcej…
 
Drukuj Email

Zastosowanie cech strukturalnych obrazu landsat etm+ w klasyfikacji obiektowej kompleksów krajobrazowo-roslinnych

Kompleks krajobrazowo-roślinny zastosowano jako jednostkę podstawowa w rejestracji roślinności na kompozycji danych panchromatycznych Landsat ETM+. Zastosowano sześć wskaźników struktury i tekstury: wariancje w oknie 5×5 pikseli (Var5×5), wskaźnik struktury pasowej (SSI) oraz trzy wskaźniki małych obiektów: obiektów wielkości 3×3 piksele (S3×3), jednego piksela (S1×1) i wskaźnik różnicowy (S3×3Dif). W obszarach miejskich możliwa jest identyfikacja kompleksów roślinności z zabudowa i kompleksów bez udziału roślinności.

 

Pobierz artykul

 
Drukuj Email

Zarządzanie klęskami żywiołowymi i ekologicznymi

Klasyczne zarządzanie, to zestaw takich działań jak: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Zarządzanie kryzysowe odnoszące się do klęsk żywiołowych i ekologicznych powinno przede wszystkim obejmować działania dotyczące identyfikowania zagrożeń i informowania o nich społeczeństwa.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego jako osnowy geometrycznej dla korekcji obrazów QuickBird

W pracy przedstawiono analizy przydatności techniki LIDAR do ortorektyfikacji zobrazowań QuickBird bez wykorzystania terenowego pomiaru fotopunktów, dla obszaru miasta Ottawa w Kanadzie i terenów leśnych w Prowincji Alberta. Korekcję geometryczną obrazów QuickBird wykonano metodą wielomianową RPF z wykorzystaniem RPC i metody ścisłej. Przedstawiono właściwości modeli korekcyjnych. Do oceny dokładności generowania ortofotomapy wykorzystywano zarówno NMT jak i NMPT pochodzący z danych uzyskanych ze skaningu laserowego.

Więcej…
 
Drukuj Email

Segmentacja wysokorozdzielczego zobrazowania satelitarnego w celu rozpoznawania kompleksów urbanistycznych

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie podejść do rozpoznawania przedmiotów terenowych na obrazach teledetekcyjnych jest klasyfikacja obiektowa. Wywodzi się ona z procesu kognitywnego, poznawczego, realizowanego w naturalny sposób w mózgu człowieka oglądającego obraz lub zdjęcie, a mianowicie – przez uprzedni wstępny podział tegoż obrazu na segmenty o zbliżonych cechach wizualnych, wyróżniających te segmenty względem otoczenia. Segmentacja pozwala nie tylko na uporządkowanie treści rozpoznawanego obrazu, ale także dostarcza analitykowi znaczną liczbę parametrów, które mogą zostać użyte jako kryteria klasyfikacyjne. Jest to jedna z najważniejszych zalet tego podejścia.

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>