Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Ocena przydatności zdjęć satelitarnych ASTER w teledetekcji i fotogrametrii

Artykuł prezentuje wstępną ocenę zdjęć satelitarnych ASTER, wykonywanych z pokładu satelity Terra, dla potrzeb teledetekcji i fotogrametrii. Obraz powierzchni Ziemi rejestrowany jest w 14 kanałach spektralnych o różnej rozdzielczości przestrzennej: 3 kanały zakresu VNIR – 15 m, 5 kanałów zakresu SWIR – 30 m oraz 6 kanałów TIR – 90 m. Wielkość sceny satelitarnej wynosi 60 x 60 km.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Charakterystyka wybranych cech współczesnych średnio- i wysokorozdzielczych danych teledetekcyjnych

Ze względu na sposób działania sensory teledetekcyjne dzieli sie na pasywne, czyli rejestrujące odbite promieniowanie elektromagnetyczne i aktywne, czyli takie, które wysyłają własna wiązkę promieniowania i rejestrują jej odbicie. Do aktywnych sensorów zalicza sie urządzenia radarowe i laserowe. Tradycyjne kamery fotograficzne zalicza sie do urządzeń pasywnych. Kolejne różnice pomiędzy sensorami dotyczą: wysokości lotu, zakresów, w których rejestrowane jest promieniowanie elektromagnetyczne, rozdzielczości naziemnej uzyskiwanych danych i sposobu ich zapisu. Ogólnie, ze względu na wysokość lotu statków powietrznych, sensory dzieli sie na lotnicze (do 35 km) i satelitarne.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Analiza kondycji roślinności zlewni Bystrzanki

Jednym z głównych elementów środowiska, które mogą być monitorowane z wykorzystaniem zdalnych metod pozyskiwania informacji jest roślinność. Jest ona dobrym indykatorem wielu procesów zachodzących w przyrodzie, a wyniki prac monitoringowych mają oprócz naukowego, także gospodarcze zastosowanie w ocenie potencjału rolniczego danego terenu. W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze elementy analizy kondycji roślinności terenów otaczających stację Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku. Analizy te zostały przeprowadzone na podstawie prac terenowych i zobrazowań hiperspektralnych wykonanych 29 lipca 2002 r.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Techniki „remote sensing” w wykrywaniu skażeń chemicznych morza

Do substancji uważanych za niebezpieczne dla środowiska morskiego zalicza się związki chemiczne lub ich grupy, które są toksyczne, trwałe i zdolne do bioakumulacji. Do niebezpiecznych zalicza się również te substancje, które same nie wykazują wspomnianych cech, lecz mogą działać synergicznie z innymi substancjami albo w wyniku rozkładu lub transfomacji w środowisku przekształcić się w substancje niebezpieczne. Szczegółowe definicje pojęć takich jak: toksyczność, trwałość, bioakumulacja, ocena ryzyka, wykrycie niebezpieczeństwa czy charakterystyka niebezpieczeństwa - zawarte są w załączniku nr 1 do rekomendacji HELCOM 19/5 (HELCOM 1998), natomiast aktualna lista niebezpiecznych związków chemicznych znajduje się załączniku nr 2 tejże rekomendacji

 

Pobierz artykuł


 
Drukuj Email

Lokalizacja i zobrazowanie obiektów podwodnych za pomocą hydrograficznych środków hydroakustycznych

W artykule przedstawiono ogólne informacje związane z wykorzystaniem współczesnych środków hydrograficznych do lokalizacji i zobrazowania obiektów podwodnych. Ukazano niektóre czynniki mające wpływ na jakość uzyskiwanych danych za pomocą środków hydroakustycznych takich jak sonary i systemy nawigacji podwodnej oraz wybrane problemy związane ze zobrazowaniem i interpretacja zarejestrowanych danych pomiarowych

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zastosowanie cyfrowej ortofotomapy do analizy struktury szaty roślinnej na przykładzie rezerwatu przyrody „Trzy Jeziora”

Stawiane przed Polską wymogi skutecznej ochrony różnorodmości biologicznej, tworzenia obszarów NATURA 2000, planowania ich ochrony i efektywnego zarządzania ich zasobami, tworzą nowe wyzwania badawcze. Niezbędne staje się między innymi znacznie dokładniejsze poznanie przestrzennego zróżnicowania zbiorowisk roślinnych oraz bieżące ocenianie zachodzących w nich zmian (Chmielewski T. J. red. 2006, 2007). Osiągnięcie tych celów jest możliwe w szczególności dzięki rozwojowi metod i technik teledetekcyjnych.
 
Pobierz artykuł
 
Drukuj Email

Baza danych przestrzennych instytucji naukowo-badawczej jako element Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie Środowiska

Celem niniejszej pracy jest stworzenie przykładowej bazy danych przestrzennych dla instytucji naukowo-badawczej. Instytucją naukowo-badawczą jest w tym przypadku Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska AGH. Dane tworzące bazę są materiałami wykorzystanymi lub wytworzonymi w ramach dwóch projektów realizowanych przez pracowników Katedry. Pierwszy projekt dotyczy modelowania wpływu zmian użytkowania terenu na wielkość ładunku osadów potencjalnie akumulowanych w zbiornikach retencyjnych. Drugi natomiast zajmuje się badaniem zmian struktury użytkowania i funkcji krajobrazu. Baza danych przestrzennych została stworzona przy pomocy programu Geomedia, dodatkowo w programie Medard powstała także baza metadanych. Praca zawiera również przykłady wykorzystania powstałego zbioru oraz ukazuje korzyści jakie płyną z jego stworzenia.

 

Pobierz prace

 
Drukuj Email

Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji pokrycia terenu zlewni Bystrzanki

W trakcie badań przeprowadzone zostały kompleksowe prace dotyczące metod przygotowania i klasyfikacji obrazów hiperspektralnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Wykonane analizy doprowadziły do wskazania najbardziej przydatnych algorytmów w kontekście postawionego zadania, jakim była analiza środowiska przyrodniczego obszaru pogórzy i niskich grzbietów górskich zlewni Bystrzanki.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Koncepcja i realizacja internetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne

W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie wzrosło znaczenie danych przestrzennych oraz ich publikacji w Internecie. Dzięki serwisom internetowym, w których kluczowych komponentem informacyjnym jest lokalizacja geograficzna, użytkownicy otrzymali możliwość łatwej identyfikacji przestrzennej obiektów, faktów czy zdarzeń (Peterson, 2005). W coraz większym stopniu zaczęli z niej korzystać. Wśród internetowych serwisów geoinformacyjnych najliczniej reprezentowane są te, które pełnią rolę nawigacyjną i lokalizacyjną. Wszystko wskazuje na to, że będzie wzrastać znaczenie tego typu systemów, których sztandarowym przykładem jest Google Maps z tysiącami implementacji rozsianymi po całym Internecie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wybrane możliwości zastosowania laserowego skaningu naziemnego w LP

Wdrożenie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (rok 1992) oraz standardu Leśnej Mapy Numerycznej na poziomie nadleśnictwa (rok 2001) to niewątpliwie bardzo ważne etapy w informatyzacji Lasów Państwowych. W tym czasie również większość metod pozyskiwania i aktualizacji danych zaczęła wykorzystywać urządzenia elektroniczne, m.in. skracające czas przetwarzania i obiegu informacji. Przyszedł czas na zwiększenie precyzji i częstotliwości pozyskiwanych danych. Zdawało się, że potrzebom takim sprostają zobrazowania pozyskiwane z pułapu satelitarnego i lotniczego, gdzie rozdzielczość czasowa satelitów dochodzi do kilku godzin a stosowane układy optyczne w kamerach lotniczych umożliwiają rejestrację piksela poniżej 5 cm. Warto podkreślić, że ostatnie lata wprowadzają do standardu usług w zakresie zobrazowań lotniczych – skaning laserowy, dostarczający obecnie informacje w zakresie minimum 4 impulsów odbitych od dna lasu.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Dokładność satelitarnej lokalizacji pojazdów transportu publicznego

W artykule przedstawiono wyniki badań dokładności lokalizacji pojazdów transportu publicznego w obszarach o różnym stopniu urbanizacji. Omówiono również przesłanki tworzenia i typowe konfiguracje systemów zarządzania transportem publicznym. Szczególną uwagę poświęcono funkcjom lokalizacji pojazdów komunikacji publicznej w sieci ulic. Przedstawiono zasady lokalizacji autobusów przyjętych w koncepcji budowy takiego systemu w Warszawie

 

Pobierz artykuł

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>