Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Zdjęcia satelitarne LANDSAT TM w ocenie gradacji brudnicy mniszki

Brudnica mniszka (Lymantria monacha L.) jest uznawana od wielu lat za jednego z najgroźniejszych szkodników lasów Europy oerodkowej. Szczególnie duże zniszczenia spowodowne były przez nią na przełomie dekad 1970 i 1980, również obecnie notowany jest corocznie lokalnie wzrost populacji tego szkodnika. Zachodnia granica masowych pojawów brudnicy przebiega przez lasy Brandenburgii w północnych Niemczech (Majunke i Möller 2003). W 2002 r. uszkodziła ona tam drzewostany na powierzchni około 21 000 ha, a w 2003 r. – 32 000 ha.
Więcej…
 
Drukuj Email

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego

W pracy przedstawiono sposób wyznaczania stref zagrożenia powodziowego przy zastosowaniu numerycznego modelu terenu. Określono źródła danych do budowy tego modelu z podaniem ich parametrów dokładnościowych. Przedstawiono technologię tworzenia modelu terenu z uwzględnieniem przekrojów dolinowych rzeki oraz zasady numerycznego wyznaczania zasięgów zalewu. Omówiono korzyści jakie wynikają z zastosowania narzędzi GIS do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

System GIS-TPN

System GIS w Tatrzańskim Parku Narodowym zaczął być budowany w 2000 roku, obecnie jego budowa jest na półmetku. Przebrnięto już przez etap angażujący największe środki (zakup sprzętu i oprogramowania oraz części danych) i powoli użytkownicy zaczynają korzystać z udogodnień, jakie oferuje im system.
 
Pobierz artykuł
 
Drukuj Email

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w ocenie bioróżnorodności lasu

Celem niniejszego opracowania jest przetestowanie możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w ocenie parametrów drzewostanów związanych z ich potencjalną bioróżnorodnością. Obszar badań obejmuje tereny nizinne, wyżynne i górskie, dzięki czemu cechuje go znaczne zróżnicowanie pod względem siedliska i składu gatunkowego lasów.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną

Zalew Wiślany stał się w ostatnim czasie obiektem szczególnego zainteresowania gremiów politycznych, gospodarczych oraz opinii publicznej. Jednakże, w opiniach i informacjach dotyczących Zalewu Wiślanego stosunkowo mało miejsca zajmuje zagadnienie jakości wód akwenu. A przecież jest to podstawa zarówno dla ochrony jego przyrody, jak i rozwoju całego Regionu.
Więcej…
 
Drukuj Email

Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich

Większość dziedzin zajmujących się eksploracją morza używa do swych badań aplikacji Geograficznego Systemu Informacyjnego GIS. Jest on obecnie powszechnie stosowanym narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizę oraz obrazowanie informacji. Dzięki najnowszej technologii tworzone są odrębne aplikacje dla dowolnie wybranej dziedziny. Morskie zastosowania GIS dotyczą między innymi: hydrologii, sejsmografii, geomorfologii, hydrografii, meteorologii, oceanografii, systemów ECDIS, nawigacji oraz eksploracji dna i wyznaczania granic morskich.

 

Pobierz artykuł


 
Drukuj Email

Kolejowy GIS jako narzędzie wspomagające zarządzanie obiektami infrastruktury kolejowej

Celem niniejszego akrtykułu jest podsumowanie prac naukowo-badawczych związanych z realizacją rozprawy doktorskiej pt. Model pojęciowy informacji o infrastrukturze kolejowej oraz wysokorozdzielczy obraz satelitarny jako podstawa budowy kolejowego GIS. Celem rozprawy było utworzenie kolejowego systemu informacji geograficznej dla celów zarządzania oraz inwentaryzacji infrastruktury kolejowej z użyciem najnowszych osiągnięć związanych z technologią wysokorozdzielczego obrazowania satelitarnego oraz obiektowych technik modelowania pojęciowego baz danych informacyjnych. W artykule zaprezentowano skrótowy opis wykorzystanych w rozprawie technik badawczych, a także pokazano wybrane funkcje użytkowe kolejowego GIS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych – interoperacyjnosc usług katalogowych

Główny Urzad Geodezji od 2004 aktywnie wypełnia misje tworzenia architektury danych przestrzennych opartej o taksonomie ustanowiona przez dyrektywe INSPIRE. Oprócz wdrażania serwerów katalogowych w urzedzie podejmowane sa prace nad wdrożeniem polskiego edytora metadanych typu open source, pozwalajacego na edycje plików w formacie umożliwiajacym zasilanie nimi serwerów katalogowych w trybie „harvesting”. Przygotowywane sa również opracowania serwerów walidacyjnych, weryfikujacych zgodnosc plików metadanych z profilem krajowym i geodezyjnym. Przyjeta architektura rozwiazania umożliwia osiagniecie interoperacyjnosci z innymi systemami danych przestrzennych, opartymi o normy ISO serii 1900, jak i komponentami zaimplementowanymi wewnatrz tej architektury. W niniejszej pracy opisano doswiadczenia zdobyte podczas prac nad wymienionymi tematami.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystanie internetowego serwera danych przestrzennych do informatycznego wspomagania zarządzania sytuacjami kryzysowymi związanymi z transportem substancji niebezpiecznych

W sytuacjach zagrożenia związanego z transportem niebezpiecznych substancji szczególną rolę odgrywa konieczność szybkiego analizowania dużych ilości informacji. Przy tym informacje te mogą pochodzić z wielu, niekoniecznie jednorodnych źródeł. Większość z tych informacji posiada aspekt przestrzenny. Dlatego najlepszym sposobem integracji wszystkich danych oraz najbardziej intuicyjną metodą przeprowadzania analiz tych danych, a następnie przekształcania ich w informacje jest system GIS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Metodyka zarządzania projektami GIS

Wybór i poprawne zastosowanie odpowiedniej metodyki zarządzania i wdrażania projektu GIS jest kluczowym czynnikiem decydującym o końcowym sukcesie tworzonego systemu. Zarządzanie projektem obejmuje szereg etapów, pozwalających między innymi na dokładne zrozumienie i przeanalizowanie potrzeb przyszłych użytkowników i uporządkowane przejście od funkcji biznesowych do aplikacji. W pracy przedstawiono metodykę zarządzania projektem GIS, określono role realizowane prze zleceniodawcę i wykonawcę projektu oraz podkreślono znaczenie języków formalnych wykorzystywanych w opracowaniu dokumentacji technicznej.
 
Pobierz artykuł
 
Drukuj Email

Możliwości zasilania systemów informacji przestrzennej danymi satelitarnymi

W artykule przedstawiono charakterystykę najbardziej popularnych systemów satelitarnych rejestrujących obraz powierzchni Ziemi. Podano podstawowe parametry techniczne zdjęć (rozdzielczość terenowa, spektralna, radiometryczna) oraz koszty ich pozyskiwania. Na przykładzie wybranych opracowań przedstawiono obrazowe mapy satelitarne oraz możliwości interpretacji zdjęć satelitarnych. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację form pokrycia i użytkowania terenu, której wyniki mogą zasilać systemy informacji przestrzennej, tworzone na poziomie regionu, województwa czy też powiatu lub gminy.
 
Pobierz artykuł
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>