Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Zastosowanie danych teledetekcyjnych oraz GIS w geofizyce poszukiwawczej

Świat z roku na rok zużywa coraz więcej energii. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, m.in. rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, wzrostem liczby ludności, zwiększoną konsumpcją dóbr. Według amerykańskiej agencji Energy Information Administration w roku 2005 światowe zużycie energii wyniosło około 462 kwadrylionów BTU (British Thermal Unit). Według jednej z prognoz do roku 2030 zużycie to może wzrosnąć do 695 BTU, a więc o około 50% (EIA, 2008).
 
Pobierz artykuł
 
Drukuj Email

Ocena podatności lasu na pożar na podstawie obrazów satelitarnych NOAA-AVHRR

Artykuł jest próbą zdefiniowania kategorii zagrożenia pożarowego lasu dla wszystkich kompleksów leśnych, zarówno lasów państwowych, jak i prywatnych na podstawie obrazów satelitarnych NOAA AVHRR. Klasyfikację przeprowadzono głównie w oparciu o uzyskane wskaźniki NDVI oraz  wartości temperatury radiacyjnej. Uwzględniono również dane meteorologiczne zbierane przez stacje naziemne jak i statystykę występowania pożarów. Wszystkie te informacje pozwoliły one na uzyskanie wartości progowych, które posłużyły do określenia trzech klas kategorii zagrożenia pożarowego lasu, które okazały się zgodnymi z klasami wyznaczonymi metodą tradycyjną.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Teledetekcja i GIS w badaniach geologicznych

W zastosowaniach teledetekcji dla potrzeb kartowania geologicznego obserwuje się wyraźne odejście od opracowań w skali regionalnej na korzyść szczegółowych szczegółowych studiów geologiczno-złożowych relatywnie małych obszarów. Rezultaty kartowania fotogeologicznego włączone są zazwyczaj do zasobów bazy danych, gdzie w połączeniu z informacjami geofizycznymi, geochemicznymi oraz cyfrowym modelem wysokościowym stanowią podstawę modelowania przestrzennego (GIS).

 

Pobierz artykuł


 
Drukuj Email

QuickBird w aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej

Szybki rozwój technologii geoinformatycznych, jaki ma miejsce w ostatnich latach, skłania do ponownego rozważenia celowości zastosowania wybranych metod zdalnego pozyskiwania danych o lesie jako elementów wspomagających tradycyjne metody inwenteryzacji lasu.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Porównanie wyników ortorektyfikacji obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości

Komercyjne zobrazowania satelitarne o bardzo dużej rozdzielczości (nazywane w literaturze angielskojęzycznej VHR -Very High Resolution ) coraz powszechniej zastępują zdjęcia powierzchni Ziemi wykonywane tradycyjnymi metodami z pułapu lotniczego. O ile problematyka generowania ortofotomap ze zdjęć lotniczych jest powszechnie znana w środowisku fotogrametrycznym, to możliwości tworzenia tego produktu na bazie VHR wciąż są  przedmiotem badań i czekają na odpowiedzi na liczne pytania. 

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Dane satelitarne RESURS-DK w opracowaniach fotogrametrycznych

W artykule zaprezentowano wyniki badan naukowych majacych na celu okreslenie zakresu wykorzystania wysokorozdzielczych danych satelitarnych Resurs-DK w procesie generowania podstawowych produktów fotogrametrycznych. Na podstawie analizy metadanych tego systemu opracowano warsztat metodyczny korekcji geometrycznej oraz ortorektyfikacji.
Więcej…
 
Drukuj Email

Zobrazowania satelitarne jako źródło TBD

W Polsce rozpoczęto opracowanie Bazy Danych Topograficznych (TBD) o dokładności i zasobie treści odpowiadającej tradycyjnej mapie topograficznej w skali 1:10 000. Bazę taką tworzy się w oparciu o ortofotomapę z pikselem 0.5 m wytworzoną ze zdjęć lotniczych w skali 1:26 000. Tempo opracowania tej bazy nie jest satysfakcjonujące, a koszty są duże, szczególnie dotyczy to b.d. wektorowych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Rosyjskie dane satelitarne

W artykule zaprezentowano analizy porównawcze wyników badan, przeprowadzonych w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji i Kartografii w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2004-2007, których integralnym celem było dokonanie przegladu współczesnego rynku danych satelitarnych oraz okreslenie zakresu ich wykorzystania w procesie generowania podstawowych produktów fotogrametrycznych.
Więcej…
 
Drukuj Email

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej

ortorektyfikacja_bTworzenie ortofotmapy ze zdjęć lotniczych jest procesem złożonym wymagającym specjalistycznego oprogramowania na cyfrowej stacji fotogrametrycznej. Okazuje się jednak, może on być zrealizowany przez Internet. Nawet, jeżeli ma to być rozwiązanie obarczone pewnymi ograniczeniami, walory dydaktyczne i użytkowe takiego rozwiązania są duże. Skłoniły one autora do podjęcia się rozwiązania tego problemu. W artykule przedstawiono rozwiązanie tego zagadnienia. Opisano podstawy matematyczne budowy ortoobrazu jako funkcji. Algorytm generowania ortoobrazu przedstawiono przy pomocy diagramów. Ze względu na dostępność rozwiązania zdecydowano się na technologię klient-serwer, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa użytkownika. Tego typu aplikacje nazywa się aplikacjami webowymi.

 

Pobierz artykuł

*

Poprawiony: Środa, 16 Czerwiec 2010 13:27
 
Drukuj Email

Metody ortorektyfikacji zobrazowań IKONOS

Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne są stosunkowo nowym źródłem danych fotogrametrycznych a możliwości ich wykorzystania dla różnorakich zadań w kraju nadal rozważane. Ortorektyfikacja takich obrazów jest najbardziej naturalnym sposobem przygotowania ich do potrzeb pomiarowych. Opanowanie technik i metodyki pozwalającej w sposób produkcyjny uzyskiwać wysokiej jakości ortoobrazy satelitarne jest podstawowym warunkiem powszechnego stosowania VHRS. System Ikonos jest wskazywany jako dający najlepsze wyniki ortorektyfikacji w tym  segmencie. Jednym z programów umożliwiających jej wykonywanie jest PCI Geomatica. Zostaną tu w sposób ekspery,entalny porównane wyniki ortorektyfikacji obrazu Ikonos otrzymywane za pomocą tego programu. Przedstawione tu   zestawienie ma na celu pomóc w wyborze odpowiedniej liczby fotopunktów i metody ortorektyfikacji.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego

„Numeryczny model terenu jest matematycznym odzwierciedleniem rzeczywistego ukształtowania powierzchni terenu....” w ten dość trafny sposób został zaprezentowany NMT w pracy Stanisława Kosteckiego i Bernarda Twaroga. Praca krok po kroku wprowadza czytelnika w poszczególne etapy wyznaczania stref zagrożenia powodziowego. Poczynając od zgromadzenia wszelkich potrzebnych danych, poprzez tworzenie Numerycznego Modelu Terenu, zarówno w wersji rastrowej (GRID), jak i wektorowej (TIN) aż do wyznaczenie zasięgów występowania powodzi oraz omówienia korzyści jakie wynikają z zastosowania narzędzi GIS. Znajdujemy tu także wiele cennych wskazówek i technicznych uwag dotyczących tworzenia NMT oraz stref zagrożenia.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>